برچسب: خانه تسخیر شده

خانه تسخیر شده خانواده پرون – قسمت دوم 0

خانه تسخیر شده خانواده پرون – قسمت دوم

خانه تسخیر شده خانواده پرون – قسمت دوم : در ابتدا روح از فشارهای فیزیکی برای مجبور کردن کارولین به ترک خانه استفاده کرد. او را نیشگون گرفته و یا به صورتش سیلی میزد....