دسته: حیوانات

زنبور دریایی : خطرناک ترین موجود دریایی! همه قربانیانش مردند! 0

زنبور دریایی : خطرناک ترین موجود دریایی! همه قربانیانش مردند!

ما در مقاله مرگبارترین حیوانات استرالیا درباره موجوداتی صحبت کردیم که در این کشور، باعث مرگ عده زیادی از مردمان همین کشور و توریستها شدند؛ در شماره 1 این لیست، زنبور دریایی است...