اخبار

سفر در زمان در ایران : علی رازقی توانسته ماشین زمان بسازد؟

سفر در زمان در ایران : علی رازقی توانسته ماشین زمان بسازد؟

سفر در زمان در ایران : علی رازقی توانسته ماشین زمان بسازد؟ چند سال پیش یک دانشمند ایرانی به نام علی رازقی ادعا کرده که یک ماشین زمان ساخته است و سفر در زمان...