دسته: تاریخی

آگوست کوبیزک (1888 - 1956) : صمیمی ترین دوست آدولف هیتلر 0

آگوست کوبیزک (1888 – 1956) : صمیمی ترین دوست آدولف هیتلر

اگر یادتان باشد ما در مقاله داستان زندگی آدولف هیتلر یک نیم نگاهی به آگوست کوبیزک داشتیم و گفتیم که آگوست و آدولف هیتلر رابطه بینهایت نزدیکی به یکدیگر داشتند؛ به حدی که...