دسته: موجودات فضایی

می دانستید از موجودات فضایی در قرآن اشاره شده است؟ 0

می دانستید از موجودات فضایی در قرآن اشاره شده است؟

چشم اندازی که قرآن ارائه می دهد بسیار فراتر از چشم اندازی است که دانشمندان قرون وسطی ارائه می دادند. قبل از به قدرت رسیدن قرآن در جهان، این علم یونانی بود که...