قاتل سریالی

دوروتی پوئنت

دوروتی پوئنت! کسی که مادربزرگ قاتل معروف بود! با بیش از 9 قتل

بگذارید امروز با یکی دیگر از زنهای قاتل آشنا شویم. کسی به اسم دوروتی پوئنت! زنی سالمند ولی خطرناک! او با وجود سن زیادی که داشت، قتلهای زیادی مرتکب شد؛ به حدی که هنوز...