تن تاپ بلاگ

واقعیت های دژاوو 0

واقعیت های دژاوو

تا حالا شده که نتوانید یک آهنگ را از سر خودتان بیرون کنید؟ یک کلمه را بنویسید و یا بخوانید و ناگهان به نظرتان اشتباه بیاید؟ و یا وارد ساختمانی شوید که فکر کنید...